Uued algatused ja jätkutegevused 2021

Elva vallavalitsuse 2021. aasta tegevusplaani fookuses, nii nagu igal aastal, on arengukava eesmärkide täitmine – plaanis on nii uusi algatusi kui ka traditsioonilisi tegevusi. Elva valla meeskonna tegevuste alustaladeks on avatus, nutikus, kaasamine ja säästlikkus.

Elva vallavalitsuse 2021. aasta tegevusplaani fookuses, nii nagu igal aastal, on arengukava eesmärkide täitmine – plaanis on nii uusi algatusi kui ka traditsioonilisi tegevusi. Elva valla meeskonna tegevuste alustaladeks on avatus, nutikus, kaasamine ja säästlikkus. 

Elva valla visioon on olla külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti. Visiooni elluviimiseks on sõnastatud kuus strateegilist eesmärki.  

Õppijakeskse hariduse väärtustamine  

Sel aastal alustatakse Rannu koolimaja rekonstrueerimisega, mida on pikalt oodatud. Soovime sel aastal pöörata enam tähelepanu hariduse ja sotsiaalvaldkonna lõimimisele, et erivajadustega lapsed saaksid vajalikku tuge eri spetsialistide koostöös. Väga oodatud ja vajalik on ka tasandusrühma loomine, seega avatakse sügisel uus rühm Järve Eralasteaias. Ühise võrgustikutöö, üksteise toetamise ja nõustamise kaudu soovime alustada Elva valla hariduse aluspõhimõtete sõnastamisega ning loodetavasti jõuame ühise kokkuleppeni, kuidas tagame oma valla haridusasutustes kvaliteedi.  

Elanike heaolu, tervis ja iseseisev toimetulek 

2021. aastal saame jätkata koduteenuse laiendamise ja intervallteenuse pakkumisega, jätkub eluaseme kohandamise projekt puudega inimesele ning ka kodude tuleohutuks muutmise projekt. Uue projektiga soovime alustada hoolduskoormusega inimestele tugirühmade korraldamist. Sel aastal tegeleme ka valla tervise- ja heaoluprofiili koostamisega, mis annab ülevaate praegusest olukorrast ning aitab edasisi tegevusi paremini planeerida.  

Mitmekülgsed ja kättesaadavad vaba aja veetmise võimalused 

Elva on sel aastal Euroopa spordilinn ning sport on fookuses – praegu käivad ettevalmistused aktsiooni “Elva miljon” osas, mille idee on koguda aasta jooksul kokku miljon liikumiskilomeetrit. Infot selle kohta jagame esimesel võimalusel.  

Elval on tekkinud võimalus esitada piirkondliku konkurentsivõime toetusvooru Elva spordi- ja puhkepargi arendamise projekt, mille eesmärk on uuendada Elva suusahüppemäge ning luua uusi tegevusvõimalusi: ronimissein, vaatetorn, kelgumägi, parkuuripark. Projekti elluviimine sõltub sellest, kas meil õnnestub saada toetusraha.  

Sel aastal algab Rõngu kogukonnakeskuse ehitus, kus hakkab tegutsema raamatukogu, teenuskeskus ja mugav bussijaam. Soov on, et tulevikus oleks võimalik kõigist valla raamatukogudest saada turismiinfot. Samuti renoveeritakse sel aastal Ulila Keskus, mille tulemusena saab Ulila raamatukogu tänapäevased ruumid. 

Rahvamajad alustavad arengukavade koostamist, et mõelda läbi oma eesmärgid ja tegevused. Konguta rahvamajas ja Puhja seltsimajas toimuvad sel aastal rekonstrueerimistööd.  

Parim elu- ja ettevõtluskeskkond 

Sel aastal jätkub Elva valla üldplaneeringu koostamine ja eskiis jõuab avalikule väljapanekule, mis tähendab, et kõigil huvilistel on võimalik kaasa rääkida. Jätkuvad Kentsi paisjärve taastamistööd, mille tulemusena luuakse puhkeala, mis pakub vaba aja ja sportimisvõimalusi aasta läbi. 

Teede ja tänavate investeeringu seast paistab eelkõige silma Elva linna Pika tänava rekonstrueerimine, samuti ehitatakse välja Arbimäe tänava pikendus, et tagada ligipääs avalikult teelt kortermajadele. Sel aastal on plaanis rekonstrueerida ka üle kümne kilomeetri teid maapiirkondades. Rannu alevikus toimuvad sel aastal arengud soojamajanduses, kus paljud valla asutused ja ka kortermajad saavad kaugkütte. Samuti rajatakse sel aastal Rannu alevikku sadeveesüsteem. 

Atraktiivse elukeskkonna ja avaliku ruumi loomist toetavate tegevustena kuulutame ka sel aastal välja fassaadide ja piirdeaedade korrastamise toetamise taotlusvooru. Samuti saavad toetust küsida kinnistuomanikud, kelle kinnistul on avalikku ruumi risustav või ohtlik ehk lammutamist vajav hoone. Täpsem info voorude avamise ja tingimuste kohta leita valla kodulehelt. 

Loomemajanduses peituvad võimalused ettevõtluse arendamiseks. Soovime neil teemadel vallas rohkem arutelu tõsta, luua koostöövõrgustik ja seda toetada. 

Jätkuvad mentorklubi kohtumised, kuhu on oodatud kõik ettevõtjad ja ettevõtlushuvilised. Põnevad esinejad ja huvitavad arutelud on kõikidele huvilistele tasuta. Oktoobrikuine ettevõtlusnädal toob huvitavaid üritusi ka meie valda ning tunnustame siis ka silmapaistvaid Elva valla ettevõtjaid.  

Tuntud positiivse mainega sihtkoht 

Valmistume Euroopa kultuuripealinnaks Tartu 2024, mis tähendab suure hulga eeltöö tegemist, et silma paista, pakkuda ägedat programmi ja teenuseid nii külalistele kui ka kohalikele. Jätkame tihedat koostööd turismiettevõtjate ja teiste aktiivsete partneritega.  

Aasta alguses kuulutame välja koostöös SA Elva kultuur ja sport meeskonnaga Elva valla kui turismisihtkoha brändi loomise hanke, et luua selgelt eristuv sihtkoha bränd.   

Hästi juhitud ja aktiivse kogukonnaga vald 

Jätkame tunnustamistega tuues esile valla silmapaistvaid tegijaid eri valdkondades. Jätkuvad Külade Kärajate kohtumised, kuhu on oodatud kõik aktiivsed kohalikud elanikud, külavanemad, külaseltside esindajad ja piirkonnakogude esindajad. 

Noorsootöös on plaan seada konkreetsed eesmärgid, et meie noortel oleks hea just siin elada. Ka Elva noortevolikogu on hea koostööpartner noortega suhtlemisel ning juba sel sügisel ootavad ees koos kohalike omavalitsuse valimistega noortevolikogu valimised.  

Kaasava eelarve ideekorje raames saab oma ideesid esitada taas sügisel ning selle aasta jooksul  viiakse ellu ka eelmise kaasava eelarve vooru võiduideed: Rämsi küla spordiväljak, Rõngu jõulinnak ja Elva linnastaadioni infotabloo.  

Elva valla arengukava leiad SIIT.

Ülevaate kirjutasin koostöös arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksiga.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM