Viis haridusosakonna väljakutset

Elva valla 2019. aasta eelarvest 63,7% moodustavad haridusvaldkonna kulud meie koolidele, lasteaedadele ja huvikoolidele. Elva Vallavalitsusel kui haridusasutuste pidajal on väga suur roll ja vastutus tagada haridusasutuste kvaliteet ning paika panna haridusvaldkonna üldised põhimõtted ja õigusaktid.


Elva valla 2019. aasta eelarvest 63,7% moodustavad haridusvaldkonna kulud meie koolidele, lasteaedadele ja huvikoolidele. Elva Vallavalitsusel kui haridusasutuste pidajal on väga suur roll ja vastutus tagada haridusasutuste kvaliteet ning paika panna haridusvaldkonna üldised põhimõtted ja õigusaktid.

Kogu haridusvaldkonna koordineerimisega tegeleb Elva vallas kolm inimest: mina abivallavanemana, Mare Tamm osakonna juhatajana ja Liis Lehiste haridusspetsialistina. Osakonda kuulub ka kultuurispetsialist Karmen Moont, kelle tööalastest väljakutsetest saaks teha eraldi loo. Loomulikult toetab osakonna tegemisi kantselei juristide meeskond, finantsosakond ning kõik teised osakonnad vastavalt oma vastutusvaldkondadele. Toimuvad regulaarsed igakuised kohtumised kooli- ja lasteaiajuhtidega. Volikogu haridus- ja noorsootöökomisjonis saab arutada olulisi sisulisi teemasid. Kolmapäeval, 13. märtsil toimus järjekordne komisjoni koosolek, kus tutvustasin osakonna selle aasta tööplaane ja peamisi väljakutseid.

Esiteks: põhimõtete ühtlustamine

Haldusreformist on möödas üle aasta ning on väga palju valdkonna õigusakte, mis on nüüdseks ühised, nagu näiteks koolidesse õpilaste vastuvõtutingimused ja kord või koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord. Samuti on kaasajastatud ja ühtlustatud enamik haridusasutuste põhimäärusi.

Kuid siiski seisab veel väga suur töö ees  – näiteks on plaan moodustada lähiajal hoolekogude moodustamise kord ja töökord. Suur väljakutse koostöös finantsosakonnaga on välja töötada haridusasutuste eelarve moodustamise põhimõtted. Riik eraldab meile haridustoetuse ühe toetussummana ning koolipidaja otsus on see, kuidas jaotatakse see koolide vahel laiali. Praegu puudub süsteemne lähenemine ja senini on eelarved kujunenud varasemate eelarvete põhjal. Põhjalikku analüüsi, kuivõrd õiglaselt on vahendid haridusasutuste vahel jaotatud, ei ole jõutud teha.

Põnev on Elva valla osalemine juhtprojektis „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides“. Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Fontese Palgakonsultatsioonid OÜ ühisprojektiga, kus osaleb kaheksa omavalitsust üle Eesti. Elva Vallavalitsuse eesmärk on koos mentorite ja asjatundjate abiga töötada välja õpetajaametist kui tervikust ja õpetajate kompetentsimudelist lähtuvad töö- ja palgakorralduse põhimõtted. Projekti lõpptähtajaks on planeeritud märts 2020.

Teiseks: kaasav haridus

Hariduslike erivajadustega laste toetamine koolides ja lasteaedades muutub iga päev teravamaks teemaks, sest tuge vajavate laste arv kasvab ning olukorrad muutuvad järjest keerukamaks. Üldine probleem on tugispetsialistide puudus ning õpetajate valmisolek saada nende olukordade ja lastega hakkama.

Elva vald osaleb koostööprojektis “Põltsamaa vallale, Mustvee vallale ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine”,  mis sai 25 000 eurot toetust kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmise meetmest. Projekti eesmärk on luua mudel haridusasutuste tugispetsialistide teenuse osutamiseks, seda seetõttu, et kõikides koolides ja lasteaedades ei ole piisavalt kvalifitseeritud psühholooge, logopeede ning sotsiaal- ja eripedagooge. Idee on projekti käigus analüüsida, kuidas ja millises mahus peaks vallas teenus olema korraldatud ning millised on konkreetsed sammud meie vallas selleks, et haridusasustustes paraneks tugispetsialistide toetamine.

Kolmandaks: tagasiside haridusjuhtidele 

Haridusosakond saab valdkonda koordineerida ja ühtseid põhimõtteid kokku leppida ja kehtestada, kuid igapäevatööd kvaliteetse hariduse tagamisel teevad meie koolid ja lasteaiad. Siin on võtmeroll meie juhtidel, kes kannavad väga suurt vastutust. Elva Vallavalitsus on võtnud eesmärgi toetada ja jõustada haridusjuhte igati ning seda näiteks tulemuspõhise tagasisidestamise kaudu. Esimene samm on tehtud ja juhtidele on koostatud tulemuspõhised ametijuhendid.

Haridusosakond on uurinud Tallinna linnalt juhtide tulemuspõhise tagasisidestamise kogemuse kohta, mis on suurlinnas hästi välja töötatud ja praktikas rakendatud juba mitmeid aastaid. Järgmine eesmärk on tulemuspõhine tagasisidestamine, mis koosneb juhi eneseanalüüsist ja koolipidaja tagasisidest. Eesmärk on tulevikus välja töötada ka tulemustasustamise süsteem. Vestlused juhtidega seisavad ees aprillis ja mais.

Neljandaks: teenistuslik järelevalve

Seadusest tulenevalt on koolipidajal ehk vallavalitsusel õigus ja kohustus korraldada teenistuslikke järelevalveid oma haridusasutustes. Võrreldes riikliku ja haldusjärelevalvega, mis kontrollib vaid õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasust, on teenistusliku järelevalve pädevus laiem – kontrollitakse õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust. Elva Vallavalitsus korraldas eelmisel aastal teenistuslikke järelevalveid, mis tuginesid kaebustele või rahulolematusele haridusasutustega. Sel aastal on plaan teostada vähemalt kaks plaanilist järelevalvet, et saada parem ülevaade meie haridusasutuste tegevustest. Teenistusliku järelevalve lõpuks tehakse ettepanekud ja soovitused tegevuste parendamiseks.

Viiendaks: ühtne lasteaiajärjekorra loomine

Elva vald on sellest aastast võtnud kasutusele hariduse e-teenuse ARNO, mis aitab pidada ühtset lasteaiajärjekorda Elva vallas ning komplekteerida uued lapsed lasteaedade rühmadesse. Süsteem määrab lapsed lasteaeda kokku lepitud põhimõtete alusel. Elva linna lasteaedadele on ühtse järjekorra põhimõtted juba tuttavad, kuid teistele Elva valla lasteaedadele on kehtima hakanud muudatus uus.  See on oluline muudatus ka kõikide lapsevanemate jaoks, sest nii avalduste esitamine kui ka lasteaiakoha vastuvõtmine ja lepingute sõlmimine toimuvad e-keskkonnas. Kindlasti toob esimene aasta kaasa kohati segadust, kuid eesmärk on muuta lasteaia kohtade määramine nii lapsevanematele, lasteaia direktorile kui vallaametnikule mugavaks, läbipaistvaks ja süsteemseks.

Tegevusi, projekte ja ülesandeid on haridusosakonnal veelgi. Väga oluline on huvitegevuse kava rakendamine ja analüüs, muusikakooli põhimääruse ja koolikorralduse ajakohastamine, noorsootöövaldkonna arendamine, hoolekogu liikmete koolitamine, hariduskalendri ja huvihariduskalendri pidamine, valdkonna tunnustamisürituste korraldamine ning ettevalmistused Käärdi lasteaia rajamiseks. Igapäevase töö osa on ka koolijuhtide ja lapsevanemate nõustamine ja probleemide lahendamine.

Julgen öelda, et Elva valla haridusvaldkonna meeskond on väga tugev –  täis õppimis- ja tegutsemistahet.

Lugu ilmus 23. märtsi Elva Postipoisis.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM