Toetame noortesporti, rahvakultuuri ja teisi tegijaid!

Elva Vallavalitsus on teinud otsused selle aasta projekti- ja tegevustoetuste jagamiseks.


Elva Vallavalitsus on teinud otsused selle aasta projekti- ja tegevustoetuste jagamiseks. Need on esimesed otsused, mis on tehtud ühtselt kehtivate kordade järgi Elva vallas. Mul on siiralt hea meel, et ka summad, mida vald toetusteks eraldas, on kasvanud hüppeliselt. Projekti- ja tegevustoetuste eraldised on enam kui sada tuhat eurot suuremad kui aasta varem.

Kõige enam kasvasid vahendid noortespordi toetuseks, toetuste kogusumma on ligi 220 000 eurot. Meie jaoks on väga oluline, et noortel oleksid võimalused sportimiseks ning Elva eripära on spordialade rohkus. Võimalus on harrastada 13 erinevat spordiala, peale enamlevinud alade on erilisemad laskesport, suusahüpped, jalgrattasport, kahevõistlus ja sulgpall. Spordiklubide palgatoetus oli kõikidele klubidele võrdne ning moodustab veerandi tuhande eurosest palgamäärast koos maksudega. Võrdne palgatoetus on oluline just alade mitmekesisuse säilimiseks, sest on alasid, kus harrastajate arv ei saagi olla kuigi suur ning seega on pearahadelt saadav toetussumma väiksem.  Loodan, et paljud meie klubid taotlevad ka riigilt treeneritoetust. Ühe lapse pearaha määr on 165 eurot ning see kasvab lapse treenimise tasemega.

Kultuurikollektiivide rahastamisel on selge fookus kollektiividel, kes osalevad laulu- ja tantsupeo protsessis. Nimelt maksame neile kollektiividele palgatoetust eesmärgiga pakkuda koorijuhtidele stabiilsust ja motivatsiooni, et meie piirkonnas laulu- ja tantsupeole pürgivad kollektiivid püsiksid ja areneksid. Palgatoetuse arvutamisel võtsime tunnihinnaks 20 eurot ning võimaldame igale koorile toetuse, mis koos maksudega annab võimaluse maksta juhendajale palka kogu aasta vältel kolm tundi nädalas ehk kaksteist tundi kuus. Arvestus on tehtud nii, et peale proovi oleks tasustatud ka ettevalmistusaeg. On selge , et mitte ükski kollektiiv ei tee kokku 12 kuud proovi, seega on võimalus motiveerida juhendajaid tasustatud puhkusega või kompenseerida suviseid esinemisi või laagreid. Seda toetust saab täismahus viis kollektiivi ning kolmandiku palgatoetusest maksame neile, kes suurele laulupeole ei kvalifitseeru, kuid kannavad rahvakultuuri  edasi maakondlikel pidudel. Teised kollektiivid saavad võrdset põhitoetust.

Teen ettepaneku muuta kehtivat korda, et tulevikus lisanduks ka saavutustoetus, mis motiveeriks kollektiive veel rohkem  esinema ja arenema. See on väga suur põhimõtteline muutus, mis võiks olla eeskuju kõikidele omavalitsustele. Suvel Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri ja spordi töörühma juhtides käisime eelarve läbirääkimistel Kultuuriministeeriumis. Seal tegime ettepaneku, et sarnaselt treeneripalgale võiks riik hakata tulevikus maksma ka osalist palgatoetust laulukooride ja tantsurühmade kvalifitseeritud juhendajatele ning teise poole palgast võiks panustada omavalitsus. Ministeerium lubas peale valdkonna uuringu valmimist teemat edasi arutada.

Mul on hea meel, et Elva vald võttis üle põhimõtte maksta tegevustoetust kõikidele valla mittetulundusühingutele, et aidata katta regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulusid, nagu näiteks majandusaasta aruande koostamine või pangakontoga seotud kulud. Ikka selleks, et vabasektor saaks muretumalt tegutseda ja uusi ägedaid projekte välja mõelda, neile rahastust küsida ja neid ellu viia. Sel aastal on põhitoetuse suurus 200 eurot. Peale selle maksab Elva vald mittetulundusühingutele haldustoetust, et aidata katta avalikkusele avatud hoone, ruumide või maa-ala majandamisega seotud kulusid. Hea meel on, et oma tegevuseks saavad toetust Pillimuuseum, Lendteater, külamajad ja -platsid ning kirikud.

Projektitoetusteks on eelarves arvestatud 85 000 eurot, millest ligi 90% on otsustatud ja ülejäänu on reservis, et toetada aasta jooksul projekte, mille toimumist ei olnud võimalik enne projektitoetuste tähtaega ette näha. 25 000 eurot on jagatud projektidele, mis on saanud valla esindusürituse tiitli. Esindusüritus on suursündmus, mis toimub regulaarselt, omab üleriigilist või rahvusvahelist mõõdet. 2019. aasta esindusüritused on kohvikutepäev, südaööjooks, Hip-Hop festival, laste-ja perekeskuse korraldatav spetsialistide konverents ning Tartu Maratoni üritused. Tartu Maratoni korraldajatega oli meil ka eraldi kohtumine, kus arutasime, kuidas tuua rohkem esile Elva valla rolli Tartu Maratoni sündmustel. Meie vald on siiski Tartu Maratoni võistluste oluline finišipaik.

Uue korra kohaselt on võimalus taotleda investeeringuprojektide omaosaluse toetust, kui põhitaotlus esitatakse mõnele teisele rahastajale. Valla toetus on sel juhul kuni kümme protsenti ning toetusteks eraldati raha seekord viiele projektile.

Lisaks saavad toetust 61 väga erinevat projekti (ca 46 000 eurot), mille hulgas on väga palju vanu häid tuttavaid projekte, kuid oli palju  ka uut ja põnevat.

Loodan, et iga inimene leiab endale sobiva sündmuse, mida külastada ning paljud said juurde julgust, et oma ideede teostamiseks toetust küsida. Elva vald toetab tegijaid!

Lugu ilmus 19. jaanuari 2019 Elva Postipoisis

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM