7 mõtet visioonipäevast

Neljapäeval, 3. jaanuaril toimus juba teine Elva valla  laste ja perede heaolu visioonipäeva, kus keskenduti ennetusele ja koostööle. Arutelul osales ligi 70 valdkonna spetsialisti koolidest, lasteaedadest, haridus- ja sotsiaalosakonnast, noortekeskustest, Rajaleidjast, Sotsiaalkindlustusametist.  

Meie lastekaitsemeeskonna igapäev on tegeleda laste ja nende peredega, kes ei soovi koolis käia, kes kiusavad või keda kiusatakse, kes suitsetavad, tarvitavad alkoholi ja narkootikume, kes lõhuvad, varastavad, keda on jäetud hooletusse, keda on kuritarvitatud, pekstud, kes on depressioonis. See on keeruline maailm, kus midagi ära teha saab ainult koostöös erinevate osapooltega: lapsevanemad, vanavanemad, kool, lasteaed, omavalitsus, politsei, perearst, psühhiaater, psühholoog ning teised olulised asutused. Seega on iga samm, mis aitab kaasa vallasisesele koostööle väga vajalik.

Selle skeemi joonistasin ma juba enne visioonipäeva ühel lastekaitsemeeskonna koosolekul. Aga sobib siia loo juurde väga hästi!

Oma visioonipäeva avaettekandes tõin ma välja 5 eesmärki, mis aitavad kaasa laste ja perede heaolu tagamisele (https://goo.gl/qnvCXj): lastele ja peredele on loodud ennetustegevuste ja varase märkamise toimiv süsteem; lastele on tagatud mitmekülgsed arengut toetavad tingimused; loodud on võimalused laste ja perede sotsiaalse kaitstuse tagamiseks ja probleemidega tegelemiseks; elukeskkond on turvaline ning laste ja perede heaolu toetav; laste ja perede heaolu tagamine toimub kvalifitseeritud spetsialistide poolt ja erinevate valdkondade koostöös. Lisaks inspireerivatele ettekannetele ennetustööst ja kooli igapäeva pahupoolega hakkamasaamisest toimusid arutelud töörühmades. Erinevates aruteludes keskenduti kuuele teemale: mida teha ära ennetustöös, milliseid mõjutusvahendeid on võimalik rakendada koolis ja lasteaias, kuidas suhelda keerukate juhtumite puhul lastevanematega, mida teha alaealiste õigusrikkujatega ning kuidas ikkagi hea koostöö vallasiseselt toimima saada.

Toon välja 7 mõtet:

  1. Enamus lastega seotud probleeme on seotud lapsevanemate tegemata jätmisega või valede otsuste ja käitumisega. Kuid tihtilugu on seal taga teadmatus ja abitus, pole piisavalt aega ja oskusi kuulamiseks. Tihtilugu loodetakse, et kui piisavalt kaua oodata, siis küll läheb probleem üle või laps „kasvab sellest välja“. Lasteaedades on aeg-ajalt kuulda ka sellist suhtumist, et ma ju maksan, teie asi on minu laps „korda teha“. Kurb on see, et koolid ja lasteaiad korraldavad koolitusi ja vestlusõhtuid lapsevanematele, kuid sinna kohale jõuavad niigi tublid lapsevanemad. Ka Elva vald korraldab juba kolmandat korda positiivse vanemluse koolitust „Imelised aastad“.
  2. Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduses on olemas päris palju võimalusi õpilaste mõjutamiseks kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama, kuid nende reaalne ellu rakendamine vajab ka nutikust. Enne mõjutusmeetme määramist kuulatakse loomulikult ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele mõjutusmeetme valikut, kuid rakendada võib näiteks õpilase suunamist pikapäevarühma või huviringi, tugispetsialisti vastuvõtule. Õpilase käitumist võib arutada direktori või õppejuhi juures, õppenõukogus, rakendada võib kirjalikku noomitus või õpilasele võib määrata tugiisiku, võib võtta hoiule esemeid, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Õpilast võib panna tegema kooli jaoks kasulikku tegevust, võib jätta õpilast peale tunde ning ajutiselt võib keelata ka osalemist üritustel ja väljasõitudel.
  3. Hoolekogud on üks võimalus jõuda vanemateni ning võibolla keerukate sõnumite edastamisel on seda vähe kasutatud. Peaks kindlasti arutama, mis võimalused siin peituvad.
  4. Kõige levinum probleem koostöö korraldamisel on see, et ei ole piisavalt infot. See tunnetus ei kao tõenäoliselt mitte kunagi, isegi siis kui me upume infosse. Alustuseks võiks igaüks mõelda, et kust ma endale vajalikku infot otsida võiks. Elva valla koduleheküljel on olemas hariduskalender, huvihariduskalender, kultuuri- ja spordisündmuste kalender ning muu kasulik info omavalitsuste võimaluste kohta. Proovime vältida topeltüritusi ja oluline on jõuda mõtteviisini, et näiteks Puhja koolis korraldatud avalikule üritusele võivad minna julgelt ka Rõngu kooli lapsevanemaid.
  5. Ka õpetajad vajavad pidevat koolitust, et ära tunda ja osata käituda erinevate laste eripäradega. Oluline on oskus lapsevanemate vahel usaldusliku suhete kasvatamiseks.
  6. Alaealiste õigusrikkujatega seonduv on eriti keerukas, sest tõenduspõhised programmid noorte aitamiseks on raskesti kättesaadavad. Kuigi tundub absurdne, et iga kohalik omavalitsus peab leiutama ise moodused, kuidas neid lapsi aidata, siis hetkel on see vist kõige mõistlikum plaan. Pakuti välja idee korraldada nendele lastele laagreid. Kurioosne on see, et vanglas on olemas väga head programmid, aga me ei taha ju, et meie lapsed vanglasse satuvad, enne kui neid aidata saab.  
  7. Ikkagi tuleb veel ja veel arutada juhtumikorralduse põhimõtete üle. Kuna erinevaid koostööpartnereid on palju, siis on ka segadust tihtilugu, et kes millist rolli täidab, kelle ülesanne mida teha on ja millal keegi lülitub lapse loosse. Siinjuures on oluline, et ei toimuks erisuundades jooksmist ega rapsimist.

Kokkuvõttes võib öelda, et viienda eesmärgi täitmiseks- laste ja perede heaolu tagamine toimub kvalifitseeritud spetsialistide poolt ja erinevate valdkondade koostöös- on sarnased koostöökohtumised väga vajalikud. Päev pakkus inspiratsiooni, uut infot ning võimalust üksteisega paremini tuttavaks saada ja olulistel teemadel arutleda.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM