Avatud valitsemine ei ole pelgalt deklaratsioon

Sõnapaar “avatud valitsemine” tekitab tihtilugu tunde, et tegemist on millegi umbmäärase ja ebarealistlikuga, deklaratsioon, mida armastatakse enne valimisi rõhutada ja võimule saades see unustatakse.

Sotsiaaldemokraadid rääkisid valimiste eel avatud valitsemisest ning ka Elva valla koalitsioonilepingus on kokku lepitud, et valla juhtimisel lähtume avatud valitsemise põhimõtetest, mis tähendab ausat ja läbipaistvat juhtimist, kus olulisel kohal on elanike kaasamine. Hea uudis on see, et avatud valitsemiseks saab teha reaalseid samme ning see ei olegi midagi abstraktset.

Elva vallaks ühinevad omavalitsused osalesid ligi kaks aastat tagasi e-riigi Akadeemia projektis “Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes”. Protsessi käigus töötati välja avatud valitsemisetegevuskava, mille järgi saab väga edukalt tegutseda.

Kaasamine ja osalemine on avatud valitsemisenurgakivi, mille eelduseks on piisava info olemasolu. Üks lihtsamaid info jagamise viise on eelinfo, mis annab võimaluse end kursis hoida, millised kohtumised ja koosolekud nädala jooksul vallavalitsuses toimuvad. Elva vallavalitsuse meeskond leidis, et vaid eelinfost jääb väheks ning käivitasime nädalakirja. Tegemist on tagasivaatega eelnevale nädalale, markeerides olulised sündmused ning avades sisuliselt kohtumistel arutatud teemad.

Mitmete eelnõude puhul on Elva vallavalitsus rakendanud avaliku konsultatsiooni formaati, mis tähendab, et kaasa saab rääkida eelnõu kujunemisele ning oma arvamus edastada enne kui eelnõu volikogusse otsustamiseks läheb. Teeme seda olulisemate teemade puhul, näiteks tunnustamiskord, projekti- ja tegevustoetuse kord, külavanemate statuut, arengukavast ja teistest strateegilistest arengudokumentidest rääkimata. Oleme korraldanud rahvakoosolekuid nii arengukava ideekorje etapis kui hiljem avalikustamisel. Viimastel nädalatel toimusid temaatilised rahvakoosolekud poodide sulgemise selgitamiseks ning koerte väljaku asukoha arutamiseks. Soovime, et avalikud koosolekud muutuksid veelgi populaarsemaks ning inimesed tunnetaksid, et see on hea koht ja võimalus kaasa rääkida.

Elva vallas ilmub kaks korda kuus tasuta infoleht, mis toimetatakse elanike postkastidesse. Vallavalitsusel on oma veebileht, Facebooki leht ja Instagrami konto. Elva vallal on olemas koduleheküljel rakendus “Teavita probleemist”, lisaks ööpäevaringselt toimiv heakorratelefon. Elva valla volikogu ja valitsuse istungid viiakse läbi VOLIS-keskkonnas ning volikogu istungitelt on otseülekanne kõigile soovijatele kättesaadav. Elva vallavalitsus võtab õige pea kasutusele kogukonna äpi, kus kogu info on nutitelefonis kättesaadav ja olulisematest teemadest annab märku äpi meeldetuletus ekraanil.

Sügisel viisime läbi piirkondade põhise kaasava eelarve protsessi, kus kõigil oli võimalik esitada ettepanekuid ja nende poolt ka hääletada. Võiduideed olid sel aastal Verevi ranna kaasajastamine, Puhja välijõusaal ja Tamme paljandi matkaraja arendus.

Elva vallas on olemas piirkonnakogud, mis on elanike esindajate kogud, mis moodustatakse piirkonna elanike huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse teostamisel. Piirkonnakogu aktiivsus sõltub paljuski eestvedajatest ja kogu liikmetest. Elva vallas on valitud noortevolikogu ning neile on loodud kõik võimalused kaasa rääkimiseks ja tegutsemiseks.

Peame väga oluliseks aktiivsete kogukondade toetamist ning tulemas on juba neljandad Külade Kärajad, kus antakse üle ka kogukonnavaldkonna tunnustused, nagu Elva valla aasta kogukonnaedendaja ja Elva valla aasta küla. Varasematel kärajatel oleme arutanud valla arengukava ning muid kogukonda puudutavaid olulisi kordasid, jätkame kindlasti Elva valla info jagamisega ja koostööplaanidega. Meie eesmärk on toimetada tihedalt koostöös kohalike kogukondadega, sest just nendelt saadud info aitab meil paremini seada vallavalitsuse tööplaane.

Elva vallavalitsuse eesmärgiks on luua hea infoväli ja inimesi piisavalt kaasata, oluline on luua võimalused dialoogiks vallavalitsuse ja kogukondade vahel.

Avatud valitsemise rakendamisel on tähtis roll e-teenustel, mille arendamisega ka Elva vald on tegelenud. Veebilehel on kättesaadavad e-teenuste vormid paljude toetuste, lubade ja avalduste esitamiseks. Mõte on see, et inimene saab ID-kaardiga sisse logides teenust taotleda juba eeltäidetud vormil, ning see lihtsustab olulisel määral asjaajamist ja hoiab kokku aega.

Vaatamata sellele, et Elva vald on aasta ajaga palju teinud ja saavutanud, ei ole avatud valitsemisepõhimõtete rakendamine kunagi päris “valmis” ning tegemist on pideva protsessiga. Oluline on sihikindel eesmärgipüstitus ja tegevuste kavandamine. Elva vallas püüdleme paremuse poole iga päev!

Artikkel ilmus Elva Postipoisis 01. detsembril 2018

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM