Joonistame laste heaolu toetusskeemi

Elva valla algus on justkui pöörlev karussell, mis kogub järjest tuure.
Teemasid, mis vajavad uusi, Elva valla jaoks disainitud lahendusi, on tuhandeid. Minu vastutusvaldkonda jäävad haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi ja sotsiaalvaldkonna küsimused. Võin julgelt öelda, et neid ühendavaks jooneks on meie laste ja perede heaolu. Enamus peresid saavad suurepäraselt hakkama ning omavalitsuse roll on pakkuda kvaliteetset haridust ning mitmekesiseid huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalusi. Kuid paraku on meil ka peresid, kes vajavad rohkem valla tähelepanu ja tuge.
Esimestel ümarlaudadel meie kooli- ja lasteaiadirektoritega olid teemaks kaasava hariduse rakendamise raskused ja mure erivajadustega laste toetamisel. Samad teemad kerkisid üles esimestel volikogu hariduse- ja sotsiaalvaldkonna komisjonide koosolekutel. Vajadus teemat süsteemselt käsitleda oli ilmselge ning esimesed sammud tugivõrgustiku ja -süsteemi loomisel on tänaseks tehtud.
Eelmisel nädalal toimus Elva valla visioonipäev “Mida teha laste ja perede toetamiseks?”, kus me töörühmades arutasime selle üle, mis meil on hästi, mida saaks teha paremini, mida muuta ja millest selle kõigega pihta hakata. Ligi 50 inimese mõttetöö tulemusena valmis väärtuslik olukorra kaardistus, mille põhjal me saame vallavalitsuses konkreetseid tegevusplaane koostada. Eriti lahe oli see, et lisaks üldisele olukorra kaardistusele sai ka palju toredaid mõtteid, mis ei nõua alati tohutult planeerimist või ressursse, vaid lihtsalt ära tegemist.
Mis meil on siis hästi?
Elva vallas on hea elukeskkond ja puhas loodus, meil on olemas hea tugispetsialistide meeskond, lai koolide ja lasteaedade võrgustik, mitmekesine huvitegevus. Meil on Elva Laste- ja Perekeskus, mis pakub lastele rehabilitatsiooniteenuseid ja perenõustamist, meie valla haridus-, sotsiaal-ja tervishoiuvaldkond on saanud lisajõudu ning abivajajatele peredele on toetusvõimalused. See on väga hea stardipositsioon, kust edasi minna. Aga kuhu me siis liigume?
Täpsem visioon ja eesmärgid tuleb sõnastada arengukava protsessi käigus, kuid soovin, et meie vallas valitseks olukord, kus kõik lapsi ja peresid toetavad spetsialistid on motiveeritud, teavad oma rolli, toimub omavaheline tihe koostöö ja infovahetus. Aruteluvoorus “Mida teha paremini?” juhiti kõige enam tähelepanu koostöö parandamisele ja omavahelisele kogemuste jagamise vajalikkusele. Samuti soovitati jätkata sarnaste visioonipäevade ja temaatiliste arutelude korraldamist. Lisaks sellele tuleb tähelepanu pöörata spetsialistide koolitamisele ja motiveerimisele. Näiteks oleme võtnud eesmärgiks, et iga Elva valla kooli tugispetsialist peab saama õpetajapalga alammääraga võrdset tasu ning kohe-kohe on käivitumas nii lasteaedade kui koolide tugiisikute koolitusprogramm. Kuid lisaks spetsialistidele peame tegelema ka lapsevanemate koolitamisega ning siinkohal pakub Elva vald võimalust osaleda vanemlusprogrammis “Imelised aastad”. Alustame laste ja perede heaolu profiili koostamisega, mis on töövahendiks valdkonna olukorra kaardistamiseks, hindamiseks, analüüsimiseks ning edasiste tegevuste planeerimiseks. Palju rääkisime ka laste ja perede komisjoni loomisest, mille eesmärgiks on valdkonna arendamine ja keerukamate juhtumite lahendamine. Häid soovitusi oli teisigi – rohkem märkamist ja sallivust, juurde tuleks luua uusi teenuseid ning parandada teenuste piirkondlikku kättesaadavust ja paindlikkust, rakendada tuleks peretugiisikuid.
Eraldi tähelepanu tuleks pöörata ka alaealistele õigusrikkujatele. Sel nädalal toimus Elva vallas järgmine oluline arutelu teemal, kuidas toetada alaealisi õigusrikkujaid? Erinevaid osapooli hõlmaval arutelul rääkisime sellest, millised on seadusest tulenevad võimalused alaealisi õigusrikkujaid mõjutada ja milliseid võimalusi peaks kohalik omavalitsus looma. Kui senini tegutsesid maavalitsuste juures alaealiste õigusrikkujate komisjonid, kuhu said lastekaitsespetsialistid keerukamaid juhtumeid suunata, siis uuest aastast peame ise kohalikus omavalitsuses looma nende laste ja perede toetamiseks soovitusi ja mõjutusvahendeid.
Kui kujutame kogu laste ja perede toetussüsteemi ja -võrgustiku ette visuaalselt, on see üks meeletult suur ja kirju skeem, mille keskmeks on lapse heaolu. Sellele suurele skeemile on esimesed värvilised jooned tõmmatud ning vallavalitsuse juhtimisel jätkame kaardistusega. Eesmärk ja tahe on meeskonnal olemas ning lisaks on meil palju suurepäraseid eksperte ja koostööpartnereid, kellega koos joonistada.

Artikkel ilmus Elva Postipoisis 10. märtsil 2018.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM