Koostöö 7

Täna lõppes juba neljas moodul EASi kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogrammist.

Programmi eesmärk on omandada uusi teadmisi ja saada nõu konsultantidelt KOV tegevuste planeerimise, teenuste kavandamise ja muudatuste elluviimise valdkonnas ning jagada omavahel kogemusi ja parendada oma omavalitsuse strateegilise planeerimise protsessi. Koolitaja Rivo Noorkõiv palus mul rääkida sotsiaalvaldkonna koostööst Elva piirkonnas. Arutledes teemapüstituse üle sotsiaalvaldkonna töötajatega jaotaksin ma koostöö seitsmeks.

  1. Juhtumipõhine koostöö

Erinevate omavalitsuste sotsiaaltöötajad teevad väga tihti koostööd konkreetsete probleemidele lahendamiseks. Tihtilugu selgub, et inimene, kes tuleb ühte omavalitsusse abi paluma on tegelikult registreeritud hoopis teise omavalitsusse. Sellistes olukordades on omavaheline koostöö möödapääsmatu.

  1. Koostöö teenuste pakkumisel

Riik on kehtestanud sotsiaalvaldkonna teenused, mida üks kohalik omavalitsus peab pakkuma. Kuid täna on omavalitsused liiga väikesed ning kõiki teenuseid ise pakkuda ei ole mõistlik. Elva ja ümbruskonna omavalitsused teevad koostööd Tartu linnaga varjupaiga ja turvakodu teenuse osutamisel. Samamoodi käivad Tartu linna erivajadusega laste koolides ümbruskonna väga raske liitpuuudega lapsed. Elva linnas on uuskasutus, kus kõik abivajajad saavad riideabi olenemata sellest, kuhu on nad sisse kirjutatud.

  1. Koostööprojektid

Suurepärane näide koostööprojektist euroraha taotlemisel on Palupera ja Otepää valla koostöö, kus kirjutati projekt koduteenuse osutajate palkamiseks.

  1. Koostöö õigusaktide koostamisel

Sotsiaaltöötajad peavad sageli välja töötama erinevaid kordasid ning siin käib aktiivne omavaheline suhtlemine nendega, kes on korra juba välja töötanud. Ikka eesmärgiga saada häid näiteid. Viimati toimus aktiivne koostöö kindlasti koduteenuse korra väljatöötamisel.

  1. Ühine ametnik

Rõngu Vallavalitsus on välja kuulutanud lastekaitsespetsialisti konkursi, kelle tööülesandeks on ka Rannu ja Konguta piirkonna lastekaitsega tegelemine. Ametnik võetakse 1,0 koormusega ühe omavalitsuse koosseisu ning omavalitsuste vahel jagatakse kulud halduslepinguga.

  1. Ühised investeeringud

Ajaloost on tuua hea näide kui Rannu vald loobus oma KOIT-kava rahast Rõngu hoolekodu kasuks. Kuna hooldekodu teenus on vajalik oluliselt laiemale piirkonnale kui üks omavalitsus.

  1. Tuleviku koostööprojektid

Elva linnavalitsusel on koostöö Tartu Ülikooli magistrantidega, et uurida lapsevanemate seas, kuidas nad tajuvad KOV rolli teenuste pakkumisel, milline on rahulolu teenustega ning milliseid teenuseid võiks omavalitsus veel välja pakkuda.

Tuleviku koostööprojektide veduriks Elva linnas on kindlasti Elva Perekodu, kes on võtnud südameasjaks tugiisikute koolitamise ja koordineerimise ning lisaks tegeleb hetkel uute teenuste välja töötamisega piirkonnas. Perelepitus ja erinevad nõustamisteenused on juba tänagi kättesaadavad.

Järgnes põnev arutelu. Lisaks minule rääkis Pärnu abilinnapea haridusvaldkonna koostööst, Värska vallavanem Setomaa fenomenist ning Tapa vallavanem koostööst Kaitseministeeriumiga.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM